ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ COOKIES

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑΔΗ

15/11/2021

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρεία Μάριου Ηλιάδη (αναφερόμενη ως «εμείς», «εμάς», «μας», «Μάριου Ηλιάδη» ή «Μάριου Ηλιάδη») αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εμείς θεωρούμε υψίστης σημασίας την προστασία και διαφύλαξη αυτών λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εμπιστοσύνη των πελατών, των εργαζομένων, των συνεργατών και των προμηθευτών αλλά και του κοινού είναι ιδιαίτερης σημασίας για μας. Για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη αυτή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες μας, εργαζομένους μας, συνεργάτες μας και προμηθευτές μας, σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, την ενημέρωση αυτών για προσφορές, νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής:
«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε ενέργεια που γίνεται με χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, χρήση αυτών, γνωστοποίηση σε τρίτους συνεργάτες, που αναλαμβάνουν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό μας για την επίτευξη συγκεκριμένου κάθε φορά επιχειρησιακού σκοπού.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΜΩΝ

Εμείς αναγνωρίζουμε ότι η ύπαρξη σαφών κατευθυντηρίων γραμμών για τη σωστή χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι αναπόσπαστο μέρος της ορθής λειτουργίας της εταιρείας και είναι απολύτως απαραίτητο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που διαχειριζόμαστε και μπορεί να αφορούν υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες, εργαζόμενους, συνεργάτες και προμηθευτές μας. Για το λόγο αυτό η Μάριου Ηλιάδη:

  • δεσμεύεται ως προς την προστασία των δεδομένων των υφιστάμενων ή δυνητικών πελατών, εργαζομένων, συνεργατών και προμηθευτών μας,
  • διαχειρίζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς,
  • παρέχει προς τα φυσικά πρόσωπα την ενημέρωση για τη χρήση των δεδομένων τους και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους,
  • χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα προς όφελος των φυσικών προσώπων,
  • συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με βάση αυτές τις αρχές ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα ακόλουθα:

Συλλογή και επεξεργασία
Εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό και υπάρχει σαφής ενημέρωση των υποκειμένων τόσο ως προς το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους όσο και ως προς τα δικαιώματά τους.

Ενημέρωση
Εμείς έχουμε δημιουργήσει διάφορα κανάλια ενημέρωσης των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, με στόχο να παρέχουμε πάντοτε σαφή και πλήρη ενημέρωση προς τα υποκείμενα για το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Μέσω αυτών των καναλιών ενημέρωσης, τα υποκείμενα των δεδομένων λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες, πέρα από το σκοπό της επεξεργασίας, και για τυχόν τρίτους αποδέκτες των δεδομένων τους, οι οποίοι στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του επιδιωκόμενου σκοπού ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Μάριου Ηλιάδη. Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη σχετική ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας μας.

Διαχείριση επεξεργασίας
Εμείς παρέχουμε στα υποκείμενα τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα και να διαχειρίζονται τα ίδια την μορφή επεξεργασίας που επιθυμούν και αν την επιθυμούν. Εμείς παρέχουμε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τη συναλλακτική σχέση που τη συνδέει με τα υποκείμενα των δεδομένων, τη δυνατότητα στα υποκείμενα να συναινέσουν ή να άρουν κατά περίπτωση τη συναίνεσή τους.

Χρήση και περίοδος διατήρησης δεδομένων
Εμείς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα των υποκειμένων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και σύμφωνα με τις αξίες μας. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Εμείς μπορούμε να κάνουμε χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας για προσφορές, για νέα προϊόντα, για νέες υπηρεσίες και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας μας

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί και την ισχύουσα νομοθεσία. Εμείς δεν διατηρούμε δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται είτε βάσει της συναλλακτικής σχέσης, που συνδέει το υποκείμενο των δεδομένων με μας, είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μέτρα ασφαλείας
Εμείς έχουμε λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες της είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία και έχουμε θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

Επικαιροποιημένα δεδομένα
Εμείς προσπαθούμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε επικαιροποιημένα, πλήρη και σχετικά με το σκοπό της επξεργασίας που πραγματοποιείται.

Πρόσβαση στα δεδομένα
Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο εντεταλμένοι υπάλληλοι μας. Εμείς συνεργαζόμαστε με τρίτες εταιρείες για σκοπούς επικοινωνίας, διαφήμισης, ενημέρωσης στις οποίες αν και εφόσον απαιτείται γνωστοποιούνται προσωπικά δεδομένα. Εμείς διασφαλίζουμε ότι από τις εταιρείες αυτές έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για την προστασία των δεδομένων και ότι έχουν ενημερώσει και δεσμεύσει τους υπαλλήλους τους ως προς τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων αυτών.

Άσκηση δικαιωμάτων
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η Μάριου Ηλιάδη δύναται να αντιταχθεί στην άσκηση κάποιων δικαιωμάτων αν αυτό επιβάλλεται από νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση.

3. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες
Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορεί να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Εμείς δεν φέρουμε έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Εμείς χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την απόδοση του ιστότοπου μας και για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies. Αυτή η πολιτική εξηγεί τι είναι τα cookies και ποιά χρησιμοποιούνται από αυτό τον ιστότοπο.

Τι είναι τα Cookies;
Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που ένας ιστότοπος μπορεί να αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή, όταν επισκεφθείτε για πρώτη φορά ένα ιστότοπο ή μια σελίδα. Το cookie θα βοηθήσει τον ιστότοπο να αναγνωρίσει τη συσκευή σας την επόμενη φορά που θα τον επισκεφθείτε και θα θυμάται κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της περιήγησής σας στον ιστότοπο. Τα περισσότερα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας, και αντί αυτού συλλέγουν γενικότερες πληροφορίες, όπως το πώς οι χρήστες καταφθάνουν και χρησιμοποιούν τους ιστότοπους, ή τη γενική τοποθεσία ενός χρήστη.

Χρήση Cookies απο τον Iστοτοπο μας
Εμείς χρησιμοποιούμε cookies στον παρόντα δικτυακό τόπο για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Αναγκαία cookies
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να επισκεφθείτε τους δικτυακούς μας τόπους. Αυτά τα cookies επιτρέπουν για παράδειγμα την πλοήγηση στις διάφορες ενότητες του δικτυακού τόπου ή τη συμπλήρωση φορμών. Εάν προβείτε σε απόρριψη των cookies, ο ιστότοπος μας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

2. Λειτουργικά cookies
Τα λειτουργικά cookies είναι cookies τα οποία σας εξασφαλίζουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης. Αυτά τα cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας, καθώς και τις ρυθμίσεις σας όσον αφορά τα αγαπημένα.

3. Cookies Ανάλυσης
Για σκοπούς παρακολούθησης, χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των δικτυακών μας τόπων από τους επισκέπτες με στόχο, αφενός, την ικανοποίηση περισσότερων αναγκών των επισκεπτών και τη βελτίωση του περιεχομένου των δικτυακών μας τόπων και, αφετέρου, τη διευκόλυνση της χρήσης των δικτυακών μας τόπων. Για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο cookie μάς βοηθά να μετράμε τον αριθμό μοναδικών επισκεπτών, ενώ κάποιο άλλο εντοπίζει τις σελίδες που είναι πιο δημοφιλείς

4. Cookies τρίτων
Τα λεγόμενα cookies «τρίτων» ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων ή περεταίρω συλλογή στατιστικών στοιχείων. Ως εξατομικευμένες διαφημίσεις νοούνται διαφημίσεις που είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την περιοχή ή τις προτιμήσεις σας. Με τη χρήση των cookies τρίτων δεν συλλέγονται ούτε αποθηκεύονται δεδομένα σχετικά με την ταυτότητά σας.

5. Ενσωματωμένο περιεχόμενο
Ο παρών δικτυακός τόπος ορισμένες φορές παραπέμπει σε άλλους δικτυακούς τόπους μέσω ενός συνδέσμου στον οποίο ο χρήστης κάνει κλικ. Κατά την επίσκεψή σας στους εν λόγω εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, είναι πιθανό να δημιουργούνται cookies και από αυτούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία cookies στους εν λόγω δικτυακούς τόπους, σάς προτείνουμε να ανατρέξετε στην Πολιτική απορρήτου αυτών των δικτυακών τόπων.

Πως Απενεργοποιουνται τα Cookies

Είναι δυνατό να αποκλείσετε κάποια ή όλα τα cookies και να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Η διαχείριση των cookies γίνεται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να χάσετε κάποια λειτουργικότητα σε ορισμένους ιστότοπους ως αποτέλεσμα της τροποποίησης των ρυθμίσεων των cookies.

Περισσοτερες Πληροφοριες

Περαιτέρω πληροφορίες για τα cookies και πως μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε για διαφορετικά προγράμματα περιήγησης είναι διαθέσιμες στο www.allaboutcookies.org.

Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.